Truyện có yếu tố phép thuật, kỳ ảo… được đặt trong bối cảnh siêu tưởng (tiên giới, ma giới…)
Phi Thiên Phi Thiên

Truyện convert

Đang tiến hành
Toàn chức pháp sư Toàn chức pháp sư

Truyện convert

Đang tiến hành
Linh Kiếm Tôn Linh Kiếm Tôn

Truyện convert

Đang tiến hành
Thiên Đạo Đồ Thư Quán Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Truyện convert

Đang tiến hành
Nguyên Huyết Thần Tọa Nguyên Huyết Thần Tọa

Truyện convert

Full
Thần Đạo Đan Tôn  (bản dịch) Thần Đạo Đan Tôn (bản dịch)

Truyện dịch

Đang tiến hành
Nguyên Tôn Nguyên Tôn

Truyện convert

Đang tiến hành
Thần Đạo Đan Tôn Thần Đạo Đan Tôn

Truyện convert

Đang tiến hành
Bách Luyện Thành Thần Bách Luyện Thành Thần

Truyện convert

Đang tiến hành
Nhân Đạo Chí Tôn Nhân Đạo Chí Tôn

Truyện convert

Đang tiến hành
Mục Thần Ký Mục Thần Ký

Truyện convert

Đang tiến hành
Vô Thượng Sát Thần Vô Thượng Sát Thần

Truyện convert

Đang tiến hành
Phi Kiếm Vấn Đạo Phi Kiếm Vấn Đạo

Truyện convert

Đang tiến hành
Tuyết Ưng Lãnh Chúa Tuyết Ưng Lãnh Chúa

Truyện convert

Đang tiến hành
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Truyện convert

Đang tiến hành
Khủng Bố Hãn Đao Hành Khủng Bố Hãn Đao Hành

Truyện convert

Đang tiến hành
Thần Văn Đạo Thần Văn Đạo

Truyện convert

Đang tiến hành
Tinh Vũ Thần Quyết Tinh Vũ Thần Quyết

Truyện convert

Full
Tu Chân Liêu Thiên Quần Tu Chân Liêu Thiên Quần

Truyện convert

Đang tiến hành
Vạn Cổ Tối Cường Tông Vạn Cổ Tối Cường Tông

Truyện convert

Đang tiến hành
Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Truyện convert

Đang tiến hành
Đấu La Đại Lục Đấu La Đại Lục

Truyện dịch

Full
Đấu La Đại Lục 2 Đấu La Đại Lục 2

Truyện dịch

Đang tiến hành
Cửu Đỉnh Ký Cửu Đỉnh Ký

Truyện dịch

Full
Nhất Niệm Vĩnh Hằng Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Truyện dịch

Full